4e dimensie interventies

Hoe voeg je als adviseur een extra dimensie toe aan ingewikkelde situaties, waarin vele deelnemers vanuit diverse posities en met strijdige belangen tot besluiten trachten te komen?

Is het mogelijk en noodzakelijk, of juist een valkuil, om te proberen als adviseur (geen) 'partij' te kiezen (of te worden gemaakt!) wanneer je in zo'n complexe, politiek geladen situatie door slechts één of enkele van de betrokken actoren wordt gevraagd een bijdrage te leveren in de richting van wat vooral dié actor (of die enkele actoren) vanzelfsprekend belangrijk en wenselijk vindt (of vinden) ?

Zou het wellicht 'beter' en meer 'professioneel' zijn om in dergelijke situaties zo'n 'opdracht' niet aan te nemen, maar in plaats daarvan de om advies of begeleiding vragende partij(en) aan te bieden met hen eerst meer inzicht en begrip te ontwikkelen in en voor diverse paradigma's of invalshoeken van waaruit de dynamiek van de vigerende situatie - en van hun positie, belang en betekenis daarin - kan worden geïnterpreteerd en begrepen - waarna wellicht jouw hulp niet meer zó (maar wellicht wel ánders) nodig is?

Of zou het voldoende zijn om je als adviseur een 'belangenloze buitenstaander' te tonen, die met grote aandacht en precisie luistert naar het 'discours' en de 'retorica' van de klant, om dan met kleine 'talige' interventies deze mens(en), man of vrouw, te helpen 'speling' te brengen in dit discours, waardoor deze(n) diens/hun eigen 'waardigheid' zullen kunnen (her)vinden en aldus wellicht iets zullen ontdekken over een (gemeenschappelijke) belemmerende kwaliteit in de attitude waarmee of van waaruit zij zelf de situatie de situatie hebben gedefinieerd en benaderd (bijvoorbeeld dat deze nogal dominant, eenzijdig, functioneel en instrumenteel is, met weinig oog en aandacht voor het relationele of het poëtische, of het humoristische, waartoe de zelfde situatiegegevens hen kunnen uitnodigen (!)

In de workshop zullen we de drie hierboven genoemde alternatieven nader uitwerken en demonstreren (dus: ófwel de opdracht aannemen van en t.b.v. één actor in het veld, ófwel eerst met zoveel mogelijk betrokken partijen breed 'theoretisch' inzicht ontwikkelen, ofwel direct aan de slag gaan door precies en subtiel te reageren op de taal/het discours van de mensen die jou een opdracht geven, c.q. die jou om advies vragen hoe ze hun zin kunnen krijgen).

Het is onze bedoeling en verwachting dat in de gesprekken tussen ons en de deelnemers, over en n.a.v. deze drie alternatieven, een enigszins raadselachtige 'vierde dimensie' herkenbaar en 'voelbaar' zal worden. Misschien nog wel het best te omschrijven als een bijzondere intensiteit in de aandacht en het plezier waarmee de adviseur in de gesprekken met de klant 'zegt wat hij zegt': alsof het niet zozeer de "inhoud" ofwel de slimmigheid, de weldoordachtheid, de theoretische en professionele originaliteit en doorwrochtheid van de aangeboden interventies zijn, die er toe doen in deze hier bedoelde 'politiek' geladen zeer complexe situaties', maar simpelweg de niet geprofessionaliseerde aandacht die je aan je klant te bieden hebt! Maar welke adviseurs zijn daar nu wérkelijk toe in staat?

En welke opdrachtgevers/ politici/ bestuurders/ managers/ etc. durven met zo'n adviseur in zee te gaan, juist als het om grote gewichtige, maatschappelijke en politiek geladen belangen gaat?

Over deze vragen zal in de workshop worden nagedacht - naar wij hopen met adviseurs én actoren die de moeilijkheden van dit soort lastige problematiek uit eigen ervaring heel goed kennen.

De workshop wordt begeleid door Ernst Drukker, Edu Feltmann en Jeroen van der Zijde.