Het taaie ongerief

Waarom leren organisaties zo moeilijk nieuwe dingen, en waarom verzanden die vaak na verloop van tijd? En wat is daarbij de bijdrage van onszelf, de leden van die organisaties?

De volgende pagina's gaan over de workshop Action Science. Action Science geeft een antwoord op deze vragen.

De ideeën

Veranderingen gaan zo moeilijk omdat we zo moeilijk los komen van onze gewoonten:
 • gewoonten sturen ons gedrag snel en automatisch aan,
 • we merken vaak niet op hoe we ons in feite gedragen,
 • bovendien denken we vaak dat we ons anders gedragen dan we in feite doen,
 • en van dit verschil zijn we ons evenmin bewust.
 • Onze gewoonten houden ons als het ware gevangen zonder dat we dat bemerken.

In de Action Science workshop leert u de eigen gewoontes kennen en hoe je ze kunt veranderen.

De theorie

De theorie over het leren komt van Chris Argyris en Donald Schön. Deze theorie gaat over het leren van individuen binnen organisaties. En wat de bijdrage van de organisatie zelf is.

Het uitgangspunt is dat we een soort master-programma met ons meedragen waar alle scenarios in zitten die we in ons leven gebruiken. Door onze opvoeding hebben we geleerd welke informatie van belang is en welke niet, en hoe we daarop reageren. Op die manier vormen zich grote en kleine programma's. Daar worden we steeds bekwamer in, en op den duur verlopen ze automatisch. Dat is erg handig omdat je niet elke keer opnieuw hoeft te leren fietsen b.v.

In de organisaties waar we deel van uitmaken, wordt dit proces voortgezet. Veel van die verzamelde opvattingen zijn vanzelfsprekend geworden, en het gevolg is dat we ze automatisch toepassen in ons gedrag. De vraag of ze in alle situaties terzake zijn, wordt niet meer gesteld. Met andere woorden, we maken geen bewuste keuzes meer. Met als gevolg dat we ons gedrag herhalen en dus ook dezelfde resultaten blijven behalen.

In veel gevallen leidt ons gedrag tot de gewenste resultaten. In een aantal situaties is dat echter niet het geval.

Over deze laatste gevallen gaat de workshop: we leren hoe we ons vermogen tot zelf kiezen weer terug kunnen krijgen. Gevolg is dat we vastgelopen situaties weer opnieuw kunnen benaderen. En daar nieuwe scenarios voor kunnen maken. Het oude scenario blijft bestaan naast het nieuwe. We hebben ons repertoire vergroot. Onze keuzevrijheid keert terug.

Praktisch onderzoek

Tijdens de workshop onderzoeken we ons eigen gedrag op de waarden en gewoonten die eraan ten grondslag liggen.

Belangrijkste toetssteen bij dat onderzoek is de vraag:
Bereiken we het resultaat dat we voor ogen hebben, het resultaat waar we naar streven?
Als dat niet zo is, hebben we een discrepantie tussen ons gewenste en het feitelijke resultaat: een mismatch. Met opzet noemen we dit geen fout. Hoe kunnen we dat veranderen?

Ons gedrag is adequaat als we het gewenste resultaat bereiken. Bereiken we het gewenste resultaat niet, dan staan we voor een probleem. Tijdens de training blijkt steeds weer, dat het heel lastig is ons gedrag te veranderen, terwijl we merken dat we niet bereiken wat we willen. Vaak bereiken we een averechts resultaat dank zij onze goede bedoelingen. Dit levert een puzzel op die we in de training aanpakken.

Dat vraagt om een zekere vasthoudendheid .

Werkwijze

We leren aan de hand van door onszelf verschaft materiaal. Elke deelnemer schrijft voor de training aan de hand van een instructie een case en stuurt die case van tevoren op. Ons materiaal bestaat uit dialogen, en uit de manier waarop we met die dialogen omgaan. Belangrijk hulpmiddel is het on line uitproberen van zinnen, dialogen en scenario's.

We hebben de mogelijkheid met ander gedrag te experimenteren.

De resultaten van veranderd gedrag moeten ter plaatse blijken.

Opbrengst

U kunt verwachten

 • de basics te leren van effectieve communicatie, die ten grondslag ligt aan de lastiger delen van het omgaan met anderen: coachen, participatief leidinggeven, adviseren, begeleiden, enzovoort.
 • vergroting van de persoonlijke effectiviteit binnen de context van de organisatie.
 • een effectiever gebruik van beinvloedingsmogelijkheden zonder gebruik van macht.
 • een doorwerken van de geleerde vaardigheden vooral ook op langer termijn.

U leert op korte en langere termijn door

 • degenen die uw visie bestrijden in een constructieve dialoog te betrekken,
 • eigen en andermans defensief gedrag te doen verkeren in een mogelijkheid om te leren,
 • dilemma's en paradoxen die verbeteringen in de organisatie blokkeren beter te begrijpen,
 • inzicht in de rol van gewoonten en waarden in ons eigen handelen,
 • leren te leren als constant onderdeel van ons handelen,
 • inzicht in de voorwaarden voor blijvende verandering.

Het gaat om meer dan een techniek. Onze fundamentele aannames over wat adequaat gedrag is, komen ter discussie te staan. Tegelijk wordt duidelijk, wat de invloed van de organisatiecultuur is op onze effectiviteit.

Dat leren we aan de hand van ons eigen gedrag. U overtuigt alleen uzelf.

Doelgroep

Doelgroep voor deze training vormen managers en professionals die hun resultaten samen met andere mensen moeten bereiken, en die invloed uitoefenen. Soms beschikken ze over formeel gezag, zoals managers, vaak hebben ze dat niet of kunnen ze er niet op terugvallen, zoals consultants en adviseurs, projectleiders, mediators en interim managers.

Praktische informatie over tijd, plaats, kosten, aanmelding.